Vakıf Mütevelli Heyeti Üyeliği

 • Vakfın amaç ve faaliyetleri konularında uzman olan ve bu konularda vakıfta ilgili kurullarda çalışarak faydalı olacağına kanaat getirilen kişiler mütevelli heyeti üyesi olabilir.
 • Vakfın amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kamu ve özel sektör nezdinde yardımcı ve destek olacağı anlaşılan kişiler mütevelli heyeti üyesi olabilir.
 • Kentsel dönüşüm veya şehircilik konularında uzman olmak ve bu konulara ilişkin çalışmalar yapmak,
 • Vakfın proje takımlarında faaliyet göstermeye ve çalışmalar yapmaya açık olmak,
 • Kentsel dönüşüm veya şehircilik konularında eğitimler vermek ve danışmanlıklar yapmak,
 • Üniversitelerde kentsel dönüşüm veya şehircilik konularında akademik çalışmalar yapmak ve yayınlamak,
 • Vakfın amaç ve faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlamak için gönüllü çalışmaları yönetim kurulunun onayıyla gerçekleştirmek,
 • Vakfa katkı sağlayacak projeler geliştirmek için öneriler getirmek,
 • Vakfın yönetim kurulunda veya diğer kurullarında görev almak için gerekli çabayı göstermek.
 • Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfına bireysel veya kurumsal olarak mütevelli heyeti üyesi olunabilir.
 • Mütevelli Heyeti üyeliğinin süresi en çok 5 yıldır. Bu sürenin sona ermesiyle vakıf mütevelli heyeti üyeliğine devam etmek isteyen gerçek ya da tüzel kişilerin talepleri, mütevelli heyeti üyeliğine kabul koşullarını sağlamak kaydıyla, yönetim kurulu tarafından yeniden değerlendirilerek kabul edilir. Vakıf Senedinin 9. maddesi
 • Bireysel mütevelli üyelik şekli : 1 defaya mahsus olmak üzere (5 yıl için geçerli, 2 taksitte ödenebilir) 8000 TL’dir. 2024 aidat bedeli ise 4500 TL’dir. Üyelikten sonra bir yıl sonra ödenecektir.
 • Kurumsal mütevelli üyelik şekli : 1 defaya mahsus olmak üzere (5 yıl için geçerli, 2 taksitte ödenebilir) 12000 TL’dir. 2024 aidat bedeli ise 7000 TL’dir. Üyelikten sonra bir yıl sonra ödenecektir.

Madde 9 – Mütevelli Heyeti :

Vakfın mütevelli heyeti, kuruluşun mahkemece vakıf siciline tescilinden itibaren 6 ay içerisinde Kurucular Kurulu tarafından seçilerek oluşturulur. Mütevelli heyetinden, yönetim kuruluna seçilecek olan 3 kişi kurucular kurulu tarafından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir.


Üstteki paragraf gereğince, ilk mütevelli heyeti seçildikten sonra, yeni mütevelli heyeti üyelerinin seçimi şu şekildedir: Kurucular kurulu tarafından karar alınarak davet edilen kişiler ya da başvuruları kabul edilen kişiler mütevelli heyetine eklenir. Mütevelli heyeti yılda en az 1 kez değerlendirme ve istişare toplantısı yapar. Toplantı zamanını, yönetim kurulu belirleyerek kurucular kuruluna ve mütevelli heyeti üyelerine bildirir. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir. Olağanüstü durumlarda ya da gerekli görüldüğü hallerde,  yönetim kurulu veya kurucular kurulu mütevelli heyetini toplantıya davet edebilir.  Mütevelli heyet, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetinden bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz. Mütevelli Heyeti, toplantı sonucunda aldığı öneri ve tavsiye kararlarını kurucular kuruluna ve yönetim kuruluna sunar.

Mütevelli heyeti üyeleri gerçek veya tüzel kişi olabilir. Tüzel kişiler vakıfta kendilerini kimin temsil edeceğini bir yazıyla bildirirler. Mütevelli heyeti üyeliklerinden istifa, vefat, medeni ehliyetin kaybı gibi hallerle vakıf dan ayrılan üyelerin vakfa intikal ettirdikleri hak ve menfaatler kendilerine veya varislerine geri verilmez. Mütevelli heyetine girecek olan kişilerin özellikleri şu şekildedir;

a) Vakfın amaç ve faaliyetleri konularında uzman olan ve bu konularda vakıfta ilgili kurullarda çalışarak faydalı olacağına kanaat getirilen kişiler mütevelli heyeti üyesi olabilir.

b) Vakfın amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kamu ve özel sektör nezdinde yardımcı ve destek olacağı anlaşılan kişiler mütevelli heyeti üyesi olabilir. Mütevelli Heyeti üyeliğinin süresi en çok 5 yıldır. Bu sürenin sona ermesiyle vakıf mütevelli heyeti üyeliğine devam etmek isteyen gerçek ya da tüzel kişilerin talepleri, mütevelli heyeti üyeliğine kabul koşullarını sağlamak kaydıyla, yönetim kurulu tarafından yeniden değerlendirilerek kabul edilir. Mütevelli heyetinin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Mütevelli heyeti vakfın amaçlarına ulaşmak için yapılacak faaliyetler hakkında yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.
 2. Vakfın amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmesini sağlamak için çalışma komiteleri oluşturmak ve bu komitelerin çalışmalarından yeni projeler üretmek ve yönetim kuruluna sunmak.
 3. Vakfın amaç ve faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlamak için gönüllü çalışmaları yönetim kurulunun onayıyla gerçekleştirmektir.